Algemene voorwaarden

1. Definities

Overeenkomst: de algemene voorwaarden, de offerte.

Rekall: Ingrid Stojnic, met maatschappelijke zetel Italielei 211/602 te Antwerpen 2000, ingeschreven met het ondernemingsnummer BE 0894.215.284 en Bert Balcaen met maatschappelijke zetel Varentstraat 30, 8572 Anzegem-Kaster, ingeschreven met het ondernemingsnummer BE 0864.990.075

Klant: de klant vermeld op de bestelbon.

Partij(en): Rekall of (en) de Klant.

Onze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

2. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van Rekall

Rekall zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

Rekall zal enkel aansprakelijk zijn voor rechtstreekse schade veroorzaakt door haar tekortkomingen.

Rekall zal niet aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals, zonder beperkt te zijn tot, verlies van data, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Rekall’s aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat Rekall in het kader van de Overeenkomst ontvangt.

Rekall is niet verantwoordelijk en aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting bedrijven.

3. De duur en beëindiging van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de offerte.

Rekall kan de Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de Klant ingeval van ernstige fout of zware contractuele tekortkoming van de Klant waardoor de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt.

Rekall kan in geval van een andere dan de hierboven vermelde fout of contractuele tekortkoming de Overeenkomst beëindigen indien de Klant haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen nadat zij door Rekall per aangetekende brief in gebreke was gesteld.

Rekall kan de Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de Klant ingeval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant.

4. Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

  • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
  • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
  • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
  • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
  • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

5. De betalingsmodaliteiten

Alle facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum op ons rekeningnummers (777-5975576-64 of 979-5503668-87 ) en zonder korting. Vanaf het verstrijken van de vastgelegde betalingstermijn, zal Rekall van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht hebben op verwijlinteresten berekend tegen de wettelijke rentevoet (8%, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/01/2011) + 3% op jaarbasis met een minimum van 250 EUR.

Bij vernietiging van een bestelling of een opdracht door de opdrachtgever, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 50% op de totale waarde van de door ons te leveren prestaties, vermeerderd met het totale bedrag van de eventuele door ons bij onderaannemers bestelde goederen of diensten voor deze opdracht of bestelling.

6. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld in de eventuele specifieke voorwaarden, kent Rekall de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar geleverde prestaties.

Enkel het overeengekomen eindproduct wordt geleverd, de rest blijft eigendom van de leverancier. Het Rekall Content Management Systeem (CMS) blijft ten allen tijde eigendom van Rekall. De gebruiker krijgt het recht om gedurende de looptijd van het contract gebruik te maken van het systeem om de website aan te passen.

Rekall behoudt zich het recht om op al de door Rekall gemaakte websites en applicaties een discreet Rekall logo te plaatsen in de footer inclusief een link naar de Rekall website met de woorden “Made by Rekall”.

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, en de verplichtingen tegenover derden die hierdoor ontstaan, van de door hem aan de leverancier bezorgde documenten: dit omhelst zowel tekst als illustraties onder eender welke vorm; clichés, tekeningen, foto’s, films, diskettes, e-mail, ftp,...

De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, informatiedragers, kopijen en al de goederen behorende aan de opdrachtgever die in het atelier berusten, blijven er voor de rekening en risico van de opdrachtgever die de leverancier uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid ontlast.

Alle ontwerpen, creaties, negatieven en reproductierechten blijven onze eigendom, zolang de afstand niet uitdrukkelijk op het contract vermeld wordt.

De opdrachtgever die een zet-, lay-out- en/of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt al de verantwoordelijkheden tegenover derden. Voor internet-opdrachten geldt hetzelfde voor de door de leverancier geleverde beelden en teksten.

7. Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd zijn.

Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen. Rekall kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Rekall en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.

De nietigheid van een bepaling van de huidige Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

In geval van tegenspraak tussen de algemene voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden, zullen de specifieke voorwaarden voorrang hebben. Rekall voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Rekall en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerders waarop Rekall een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.

Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de vier dagen na levering bij aangetekend schrijven. Daarna wordt de opdrachtgever geacht de geleverde goederen volledig aanvaard te hebben. (de finale FTP-sessie wordt voor sites als leverings- datum gezien).

Leveringstermijnen zijn niet bindend. Overschrijding ervan geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.